Citexvi

Acceso a área privada

Introduce o teu usuario e contrasinal para acceder a tua área privada en CITEXVI.

CITEXVI

Perfil do Contratante

CITEXVI supon un ámbito no que se desenrolan unha estrieta cooperación entre o mundo empresarial e a Universidad de Vigo.

Para garantir a transparencia e o acceso público á información relacionada coa súa actividade contractual e sen prexuízo do uso doutros medios de publicidade nos casos requiridos por esta lei ou pola normativa de desenvolvemento rexional ou nos que así se decida voluntariamente, CIDADE TECNOLÓXICA DE VIGO SA difunde, a través de Internet, o seu perfil de contratante.

O perfil do contratante inclúe a información relativa á actividade contractual de CITEXVI , como anuncios de información previa, licitacións abertas ou en curso e a documentación relacionada con eles, contratación programada, contratos adxudicados, procedementos anulados e calquera outro útil información de carácter xeral, como puntos de contacto e medios de comunicación que se poden usar para interactuar coa autoridade contratante. A difusión a través do perfil de contratante da información relacionada cos procedementos de adxudicación do contrato CITEXVI terá os efectos previstos no título I do libro III, tal e como contempla o artigo 42 da Lei 30/2007, do 30 de outubro. , sobre contratos do sector público.

Unha vez aprobadas as IIC: Instrucións internas sobre asuntos de contratación polo Consello de administración do CITEXVI, estas poden ser consultadas y descargadas nesta sección.


CITEXVI é unha sociedade anónima creada especificamente para satisfacer necesidades de interese xeral que non sexan industriais nin comerciais, cuxo obxecto social é acoller actividades de I + D + i; o desenvolvemento de actividades de estudo, investigación e promoción en relación coa I + D + i e a prestación de servizos de valor engadido relacionados con este campo.


  • Inicio
  • Citexvi
  • Perfil do Contratante